. Ecohelp.cz

Odpadové hospodářství

Povedeme za Vás průběžnou evidenci odpadů včetně podání ročního hlášení do systému ISPOP.

Ochrana ovzduší

Zpracujeme a podáme za Vás hlášení do systému ISPO.

Chemické látky

Proškolíme Vaše zaměstnance pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi odborně způsobilou osobou. Zpracujeme příslušná pravidla a zajistíme souhlasy orgánů státní správy.


ISO 14001

Jedná se o systémovou normu, která určuje požadavky na systém řízení společnosti způsobem, aby nedocházelo k zatížení a ohrožování životního prostředí.

Podnikový ekolog

Zpracujeme za Vás potřebné dokumenty v oblasti životního prostředí, tak aby Vaše firma postupovala v souladu s platnými právními předpisy.

Interní Audit

Nabízíme provedení interního auditu pro firmu s ohledem na povinnosti v oblasti životního prostředí.