. Ecohelp.cz

Chemické látky

V posledních letech u nás vstoupily v platnost směrnice EU (např. č. 1272/2008 CLP/GHS) a z toho vyplynula řada nových povinností, které pro Vás zajistíme:

• činnost „Odborně způsobilé osoby“ pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (dle paragrafu 44b zákona o zdraví lidu)

• Proškolování pracovníků „Odborně způsobilou osobou“ dle zákona č.258/2000 Sb.

• Zabezpečení kontroly a následné evidence chemických látek používaných ve společnosti

• Kontrolu bezpečnostních listů chemických látek používaných ve společnosti a zabezpečení z toho vyplývajících úkolů v souladu se zákony

• Zpracování „písemných pravidel pro nakládání “ dle §44a zákona č.258/2000 Sb. a zajištění souhlasu příslušného orgánu veřejné správy

• Metodické řízení a odborný dohled v oblasti nakládání s chemickými látkami (skladování, používání, vnitropodniková přeprava atd.) v souladu se zákonem o chemických látkách a směsích

• Provedení prověrek a návrh opatření k odstranění zjištěných nedostatků

• Zpracování interní dokumentace