. Ecohelp.cz

Základní právní předpisy


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - VŠEOBECNĚ

ZÁKON č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů


VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁKON 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č.428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Vyhláška č.450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

Nařízení vlády č.401/2015o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech


ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁKON č.541/2020 Sb., o odpadech

ZÁKON č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Vyhláška MŽP č.8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Vyhláška č.273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady


OCHRANA OVZDUŠÍ

ZÁKON č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Vyhláška MŽP č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší


POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁKON č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)


PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

ZÁKON č.224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)


EKOLOGICKÁ ÚJMA

ZÁKON č.167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Nařízení vlády č.295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Vyhláška č. 17/2009 Sb., o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě


CHEMICKÉ LÁTKY

ZÁKON č.350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

ZÁKON č..258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

REACH: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (konsolidované znění) Novela REACH: Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (konsolidované znění)


OCHRANA BIODIVERSITY

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí, kterými se vyhlašují národní přírodní rezervace, Národní přírodní památky, atd. a týkaly by se území, na kterém by prováděla svojí činnost společnost