. Ecohelp.cz

Odpadové hospodářství

V posledních letech vzrostli povinnosti společností při vedení dokumentace v oblasti nakládání s odpady, a proto zajistíme formou externí spolupráce tyto činnosti:

• Odborně způsobilé osoby v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

• Vyřízení potřebných souhlasů na příslušných orgánech veřejné správy např.

o Nakládání s nebezpečnými odpady,

o Povolení k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování.

• Zařazení odpadů dle Katalogu odpadů

• Vedení průběžné evidence odpadů

• Zpracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok a zajištění (při splnění limitů daných zákonem) podání hlášení elektronickou formou do systému ISPOP v termínu daném zákonem

• Zpracování výkazu pro Český statistický úřad (Odp.5-01)

• Zajištění registrace (dle zákona o odpadech) pro splnění ohlašovací povinnosti do systému ISPOP a zároveň správcování systému ISPOP

• Zpracování základního popisu odpadu - ZPO

• Zpracování identifikačních listů nebezpečného odpadu – ILNO

• Zajištění evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů

• Zajištění konzultační a koordinační činnosti v oblasti nakládání s odpady

• Provedení prověrek, soulad se schválenými provozními řády a platnou legislativou

• Zpracování interní dokumentace pro nakládání s odpady